Atsako VMI: ką reikia žinoti freelancinant?

Straipsnio autorius: Jurgita Raudonytė (Pelėda)

Jurgita Raudonytė (Pelėda)

Pelėdos - projektas, kuriuo siekiu padrąsinti žmones imtis savarankiškos veiklos bei noriu suteikti kuo daugiau informacijos, kuri padėtų lengviau freelancinti.

Kategorija: Info bankas

Ką svarbiausia žinoti apie pajamų deklaravimą bei kokie dažniausiai klausimai ir neaiškumai kyla deklaruojantiems pirmą kartą?

Gyventojai, kurie yra įregistravę individualią veiklą pagal pažymą, pasibaigus metams, ne vėliau kaip iki kitų metų gegužės 2 d. (nes gegužės 1 d. yra nedarbo diena), privalo pateikti Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą (toliau – Deklaracija), nepriklausomai nuo to, ar gavo, ar negavo pajamų iš individualios veiklos.

Be to, dažnai gyventojams kyla klausimai dėl pajamų deklaravimo vykdant skirtingas veiklos rūšis taip pat dėl sumokėtų privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų įrašymo ir kt.:

  • jei gyventojas vykdo kelias skirtingas veiklos rūšis, pildydamas Deklaracijos priedą GPM308V (I skyrių), kiekvienos veiklos rūšies pajamas ir joms tenkančias išlaidas turi deklaruoti atskirose eilutėse;
  • gyventojas pasirinkęs leidžiamiems atskaitymams priskirti faktiškai patirtas dokumentais pagrįstas išlaidas, už mokestinius metus mokėtiną PSD ir VSD įmokų sumą gali atimti iš individualios veiklos pajamų ir šią sumą turi įrašyti į Deklaraciją (priedo GPM308V V18 laukelyje). Tuo atveju, kai gyventojas pasirenka leidžiamais atskaitymais laikyti sumą, lygią 30 procentų gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų (nereikalaujant atskaitomą sumą pagrįsti dokumentais), laikoma, kad į šią sumą (30 proc.) įeina ir PSD bei VSD įmokos, todėl jos neatimamos iš individualios veiklos pajamų ir nedeklaruojamos (priedo GPM308V V18 laukelyje neįrašomos).

Ką svarbu žinoti apie leidžiamas IV išlaidas? PVZ. Man darbui reikia naujo kompiuterio bei brangios programinės įrangos – ar galiu jį, kartu su reikiamomis programomis (tarkim, CorelDraw Graphics) nurašyti į išlaidas ir taip susimažinti mokesčius?

Leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis arba uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusios gyventojo patirtos įprastinės šiai veiklai išlaidos. Išlaidos, kurias galima atimti iš pajamų, turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais. Turto įsigijimo išlaidų priskyrimas leidžiamiems atskaitymams priklauso nuo to, ar veikloje naudojamas turtas yra ilgalaikis ar trumpalaikis. Trumpalaikio turto (pvz., kanceliarinių prekių) įsigijimo išlaidas  galima priskirti to mokestinio laikotarpio individualios veiklos išlaidoms, kuriuo jos buvo patirtos. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos iš pajamų atimamos skaičiuojant nusidėvėjimą, t.y., nurašomos lygiomis dalimis per joms nustatytą metų skaičių. Ilgalaikiu turtu laikomas toks turtas (ar jo dalis), kuris naudojamas gyventojo individualios veiklos pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ilgiau kaip vienerius metus ir kurio įsigijimo kaina yra ne mažesnė už gyventojo nusistatytą minimalią kainą. Įvertinus tai, kad naujas kompiuteris ir brangi programinė įranga naudojami ilgiau kaip metus ir paprastai, jų įsigijimo kaina atitinka ilgalaikio turto grupėms priskirtino turto kainą, jie galėtų būti priskiriami ilgalaikiam turtui. Prieš pradėdamas individualioje veikloje naudoti ilgalaikį turtą ir norėdamas leidžiamiems atskaitymams priskirti to turto įsigijimo ir/ar su šio turto naudojimu susijusias eksploatavimo, remonto ar kitas išlaidas, gyventojas turi pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai užpildytą Fizinio asmens pranešimą apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir/arba kitai ekonominei veiklai FR0457 formą, ir joje nurodyti faktiškai veikloje naudojamo turto dalį (procentais). Kompiuterio ir programinės įrangos įsigijimo kainą galima nudėvėti per laikotarpį ne trumpesnį kaip 3 metai. Pažymėtina, kad kompiuterių programų susikūrimo išlaidos nepriskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Kokie yra apribojimai veikiant pagal IVP?

Apribojimų vykdant individualią veiklą pagal pažymą, teikiant paslaugas ar parduodant prekes tiek fiziniams asmenims, tiek juridiniams asmenims, tiek veiklą vykdant užsienyje, nėra, tačiau tarp paslaugas teikiančio gyventojo ir jo kliento neturi atsirasti darbo santykiams būdingų požymių. Jeigu gyventojas faktiškai veiklą vykdo užsienio valstybėje, tai dėl veiklos vykdymo konkrečioje užsienio valstybėje keliamų reikalavimų, t. y., ar vykdant veiklą šioje užsienio valstybėje pakanka turėti Lietuvoje įsigytą individualios veiklos pažymą ir, ar neatsiranda mokestinių prievolių (registruoti veiklą, mokėti mokesčius) toje užsienio valstybėje, gyventojas turėtų kreiptis į tos šalies mokesčių administratorių.

Kas yra PVM mokėtojas ir kada juo tampama?

PVM mokėtojas – asmuo, kuriam pagal PVM įstatymą nustatyta prievolė skaičiuoti ir mokėti PVM ir kuris yra įregistruotas į PVM mokėtojų registrą.

Prievolė registruotis PVM, skaičiuoti ir mokėti PVM atsiranda, kai šalies teritorijoje:

  • vykdoma ekonominė PVM apmokestinama veikla ir pajamos iš tokios veiklos per paskutinius 12 mėnesių viršija 45 000 eurų ribą ir/arba
  • vykdomi prekių įsigijimai iš kitos valstybės narės ir per kalendorinius metus įsigytų prekių vertė viršija 14 000 eurų sumą.

Į klausimus atsakė VMI prie FM Mokesčių informacijos departamento direktorė Regina Utkienė.

Labai dėkoju už atsakymus, o jeigu jums iš šių atsakymų kilo daugiau klausimų – dalinkitės jai komentaruose!

Parašykite komentarą

Palikite komentarą. Anonimiškai.

lt_LTLithuanian